top of page

stephan condamin

malerei   2014 - 2017 V

ab 2014  V  1

ab 2014 V 1

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle,2016

ab 2014 V  2

ab 2014 V 2

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 V  3

ab 2014 V 3

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V  4

ab 2014 V 4

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V  5

ab 2014 V 5

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V  6

ab 2014 V 6

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V 7

ab 2014 V 7

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V 8

ab 2014 V 8

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V  9

ab 2014 V 9

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V 10

ab 2014 V 10

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V 11

ab 2014 V 11

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 V 12

ab 2014 V 12

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V 13

ab 2014 V 13

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 V 14

ab 2014 V 14

140 cm x120 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 V 15

ab 2014 V 15

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2016

ab 2014 V 16

ab 2014 V 16

100 cm x 80 cm Mischtechnik auf Baumwolle

ab 2014 V 17

ab 2014 V 17

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V 18

ab 2014 V 18

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

ab 2014 V 19

ab 2014 V 19

100 cm x 80 cm, Mischtechnik auf Baumwolle, 2014

bottom of page